European attitudes in eastern European countries after economic crisis