Storia dei paesi europei nel secolo XX. La Francia